iPhone Backup Extractor 7.6.11.1757

iPhone Backup Extractor 7.6.11.1757

Reincubate Ltd – 3MB – Shareware –
An intuitive application that can extract data such as contact lists, calendars, notes, SMS messages and the call history from an iPhone backup folder

Tổng quan

iPhone Backup Extractor là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Reincubate Ltd.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của iPhone Backup Extractor là 7.6.11.1757, phát hành vào ngày 18/04/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/06/2011.

iPhone Backup Extractor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3MB.

iPhone Backup Extractor Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho iPhone Backup Extractor!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có iPhone Backup Extractor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Reincubate Ltd
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản